Reklamacje
MENU

Reklamacje

Wszystkie sprzęty elektroniczne zakupione w sklepie www.ariss.pl objęte są roczną gwarancją (rozpatrywaną na podstawie paragonu lub faktury). Natomiast usterki pozostałych produktów prosimy zgłaszać maksymalnie do 7 dni od momentu otrzymania przesyłki.

W razie jakichkolwiek reklamacji prosimy o wydrukowanie poniższej reklamacji.

 

 

DRUK REKLAMACJI

 

1. DANE KLIENTA (wypełnia Klient)

Imię i Nazwisko _______________________________________________________________________

Kod Pocztowy _________________Miejscowość ____________________________________________

Telefon ______________________ Data wypełnienia reklamacji _______________________________

2. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE REKLAMACJI (wypełnia Klient)

Produkt ____________________________ Data i miejsce zakupu ______________________________

Seria/model ________________________ Nr dokumentu zakupu**____________________________

**) numer faktury ub paragonu fiskalnego.

 

OPIS WADY/PRZYCZYNA REKLAMACJI (wypełnia Klient)

3. DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO (wypełnia Klient)

(___ ) nieodpłatna naprawa

(___ ) wymiana na nowy

(___ ) zwrot zapłaconej ceny *

(___ )obniżenie zapłaconej ceny*

Zgodnie z art. 8 ust.1 Ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych

warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu

Cywilnego (Dz. U. Nr 141,poz.1176) wybór żądania należy do

reklamującego.

*możliwe tylko gdy:

- naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów,

- sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową albo rzeczy nie naprawił w odpowiednim czasie

- wymiana lub naprawa narażałaby reklamującego na znaczne niedogodności.

 

 

 

 

(Czytelny podpis Klienta)

 

 

 

 

Ogólne warunki składania i uznania reklamacji KLIENTA

1. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona na adres siedziby Sprzedawcy.

2. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym towarze, pod warunkiem przestrzegania przez klienta prawidłowych zasad użytkowania towaru, określonych w karcie gwarancyjnej oraz instrukcji montażu i użytkowania.

3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozparzenia reklamacji.

4. W przypadku uznania reklamacji towar należy odesłać na adres Sprzedającego lub wskazane przez niego miejsce, w oryginalnym fabrycznym opakowaniu wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji, kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura). Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu (towar uszkodzony podczas przesyłki nie będzie podlegał naprawie lub wymianie w ramach gwarancji). Towar jest dostarczany do i odbierany z serwisu Sprzedającego na koszt Kupującego.

5. Prawo do składania przysługuje jedynie w okresie ochrony gwarancyjnej, wyznaczonym w Karcie Gwarancyjnej produktu.

Niespełnienie powyższych warunków będzie skutkować odrzuceniem reklamacji. Szczegółowy opis postępowania reklamacyjnego znajduje się w

karcie gwarancyjnej i może być odmienny od powyższych zapisów, z uwagi na specyfikę zakupionego produktu.

 

 

4. Adnotacje Sprzedawcy – decyzja dotycząca reklamacji.

 

Data otrzymania reklamacji _________________

Osoba rozpatrująca reklamację ______________

Data rozpatrzenia reklamacji ________________

 

 

 

 

(Pieczątka i Podpis Sprzedawcy)

 

Reklamacja została uznana/ nie uznana z

następujących powodów:

 

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla

Klienta:

Promowane